Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vmax Club Finland ry ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistys voi myös käyttää nimestään epävirallista lyhennettä VMCF.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

– Koota yhteen suomalaiset Yamaha Vmax moottoripyörien omistajat / haltijat ja toimia heitä yhdistävänä kerhona. 

– Tuoda esille myönteistä kuvaa Vmax moottoripyörästä ja moottoripyöräharrastuksesta yleisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

– järjestää tapaamisia jäsenistönsä kesken, osallistua erilaisiin

– moottoripyörätapahtumiin

– tehdä yhteistyötä muiden moottoripyöräkerhojen ja yhdistysten kanssa

– tehdä kansainvälistä yhteistyötä muiden Vmax kerhojen ja yhdistysten kanssa

– julkaista lehtiä sekä kirjallisuutta

– ylläpitää omia internet sivuja

– välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta Vmax-aiheisia tuotteita ja tarvikkeita

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, kannatus- ja kunniajäsenet.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Yamaha Vmax moottoripyörän omistaja/haltija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityishenkilö, oikeudellinen yhteisö tai yritys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi hallitus voi ehdottaa henkilöä, jonka toiminta yhdistyksen ja sen tavoitteiden toteuttamiseksi on ollut erityisen ansiokasta. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa varsinaisen- ja kannatusjäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Kunniajäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsen on vapautettu yhdistyksen vuotuisesta jäsenmaksusta.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi asettaa avukseen toiminnan niin vaatiessa jaostoja sekä tiettyä toimintaa varten toimikuntia

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu hallituksen määräämä henkilö, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Jäsen voi antaa toiselle jäsenelle valtakirjan edustaa itseään yhdistyksen kokouksissa. Sekä valtakirjan antajan että saajan tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen ja julkaisemalla kutsu yhdistyksen internet sivuilla.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat :

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tehdään yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidetyissä yhdistyksen kokouksissa. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Purkamispäätöksen tueksi on saatava molemmissa kokouksissa vähintään kolmen neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13.

Muutoin noudatetaan Suomen lakia ja mitä laki yhdistyksistä määrää.

(Säännöt hyväksytty PRH 22.11.2008)

Maximaalisia fiiliksiä vuodesta 1997